Top

Salgs- og leveringsbetingelser

Version 2.0 – Januar 2023

1: Generelt

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende mellem BE FOUND, CVR: 37850640 (BE FOUND) og kunden.

Salgs- og leveringsbetingelserne bør læses grundigt igennem, inden godkendelse af en eventuel ordrebekræftelse/tilbud.
Salgs- og leveringsbetingelserne indeholder de bestemmelser som er gældende for alle aftaler, tilbud, salg og leverancer af produkter og serviceydelser, indgået mellem BE FOUND og kunden, medmindre de er specifikt undtaget ved en skriftlig aftale.

Kunden skal acceptere at vores salgs- og leveringsbetingelser indgår som en standard aftale. De vil altid modtage link til denne handelsaftale sammen med et tilbud og ordrebekræftelse.

Al korrespondance mellem BE FOUND og kunden vil som udgangspunkt foregå via e-mail, herunder også tilbud og faktura. Det skal her fremhæves at elektroniske dokumenter og aftaler har samme retsvirkning som aftaler i almindelighed.

2: Ordrebekræftelse / tilbud

Tilbuddet og ordrebekræftelsen fremsendes til kunden med link til BE FOUNDs Salgs- og leveringsbetingelser (denne side).

Tilbuddet og ordrebekræftelsen indeholder specifikationer for, hvad ordren omfatter. Når ordrebekræftelsen returneres, i underskrevet stand eller med accept pr. e-mail, med angivelse af, at kunden ønsker ordren udført, anses aftalen for at være indgået med opstart af effektuering på den angivne ikrafttrædelsesdato.
Tilbud gælder, med mindre andet er anført skriftligt, 1 måned fra afgivelsesdato.

3: Priser og Betalingsbetingelser

Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud udarbejdet individuelt mellem kunden og BE FOUND. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv moms, med mindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, valutaer, afgifter, samt trykfejl eller ændringer i brochurer, skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale.
Alle priser kan ændres uden advis. Men BE FOUND bestræber sig på at informere om eventuelle prisstigninger i rimelig tid før de nye priser træder i kraft – normalt en måned før.

Timeprisen er 650 kr. eksl. moms. Der faktureres for minimum for 30 minutter, og med intervaller af 30 minutter.

Ved et projekt med et total beløb på mere end 10.000 DKK ex. moms betales der normalt et a-kontobeløb svarende til ca. 30% af det samlede beløb inden opstarten af opgaven, og et a-kontobeløb svarende til ca. 30% af det samlede beløb ca. midtvejs i opgaven normalt ved godkendt korrektur samt den sidste andel med projektets færdige godkendelse og overdragelse, med mindre andet aftales skriftlig.
Kunden vil modtage en e-mail med anmodning om indbetaling af a-konto beløbet. Det vil fremgå af tilbudet og ordrebekræftelsen om BE FOUND ønsker at benytte sig af retten til at anmode om et a-kontobeløb. Kvittering for eventuelt a-konto beløb tilsendes kunden særskilt, senest 24 timer efter at beløbet er registreret indgået på vores bankkonto.

Ved projekter under 10.000 DKK ex. moms faktureres der efter endt og godkendt opgave.

For enhver opkrævning gælder det at betaling er 8 dage netto.

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% samt et gebyr på 100,00 kr.
Efter anden påmindelse vil sagen blive sendt til inkasso, og eventuelle opgaver vil blive sat i bero og først sat i drift igen, når den fulde indbetaling er modtaget.

Vær opmærksom på at BE FOUND forbeholder sig retten til eventuelt at genforhandle eventuelle betalingsbetingelser og priser, hvis aftalerne ikke overholdes, og kræve det fulde beløb udbetalt før opgaverne sættes i drift igen.

BE FOUND forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købssummen, samt eventuelle renter og omkostninger, er betalt fuldt ud.

4: Fakturering

Faktura fremsendes til kunden straks efter at projektet er færdigt. Hvis kunden ønsker at BE FOUND opsætter produktet på kundens webhotel eller lignende, gøres dette før fakturaen fremsendes.
Ved fakturering af hjemmesider, webshops og andre ydelser, vil fakturering ske ved overdragelse af opgaven til kunden.

5: Tidsfrist

BE FOUND tilstræber, at kundens ordre leveres indenfor kort tid, afhængig af ordrens størrelse. Normalt vil ordren være færdig før den tid, men det kræver et hurtigt retursvar på eventuelle spørgsmål fra BE FOUND til kunden. Afhængig af ordrens størrelse eller andre forhold kan levering aftales individuelt.

Kunden er forpligtiget til hurtigst muligt, at besvare breve eller e-mail fra BE FOUND. Svartiden bør ikke overstige 24 timer, hvis henvendelsen er modtaget senest 2 hverdage før weekenden. En eventuel lang svar tid fra kunden, der bevirker at BE FOUND ikke kan levere ordren inden for den oplyste tidsfrist, kan ikke lægges BE FOUND til last, eller gøres til genstand for indsigelser, prisnedsættelse eller lignende.

Enhver ordre hos BE FOUND modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af BE FOUND udstyr, vores leverandørers produktionsapparat eller ved enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser BE FOUNDs muligheder for at levere.
BE FOUND har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne eller at levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. BE FOUND er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering

6: Domæneregistrering

Ved registrering af domænenavn må kunden ikke krænke tredjemands rettigheder.

BE FOUND kan på kundens ønske registrere domænenavn. Enhver omkostning afholdes dog af kunden. Ved afsluttet arbejdsopgave overføres domænerettigheder til kunden.
BE FOUND kan på kundens ønske tilbyde hjælp til domæneregistrering.
Bemærk at registreringsomkostningerne betales forud.

7: Hjemmesider

BE FOUND tilstræber altid i produktionen af hjemmesider, at fremvisningen heraf sker løbende og med størst mulig hastighed. Hjemmesiden er inden aflevering til kunden kontrolleret for fejl, mangler og fejlreferencer.

Selve grunddesignet af hjemmesiden kan maksimalt tilrettes 2 gange. Designet kan normalt ikke ændres løbende under opbygningen af hjemmesiden. BE FOUND beslutter egenrådig hvornår det er for sent at ændre grund designet. Ekstrahonorar påskrives ved efterfølgende ændringer.

Med mindre andet skriftligt er aftalt, inkluderer hjemmesideproduktionen aldrig indholdsupload eller udarbejdelse. Der er altid tale om ombygning af en skabelon hvor kunden selv kan lægge indhold ind. Ønskes der hjælp til indholdsupload eller udarbejdelse, foregår dette altid på timebasis pr. påbegyndt kvarter, hvis dette ikke fremgår af tilbudet/ordrebekræftelsen

Browsere, kompatibilitet og funktionalitetstest

Ved alle web opgaver gælder følgende; vi tester i nyeste versioner af Internet Explorer (version 9 og nyere) samt nyeste versioner af Firefox, Chrome og Safari.

Copyright & Kredit

Ved produktion af hjemmesider fralægger BE FOUND sig ethvert ansvar for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst, billeder, logo med videre.

Tekst, grafik og billeder fremstillet af BE FOUND er underlagt lov om ophavsret og kan som udgangspunkt alene benyttes til brug på Internettet. Eventuel brug af materialet til andre medier skal skriftlig aftales med BE FOUND.

BE FOUND påtager sig intet ansvar over for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet. BE FOUND kan således ikke drages til ansvar for tab – hverken direkte eller indirekte – immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet.

Specielle scripts, plugins og funktioner, fremstillet af BE FOUND, er underlagt gældende regler om ophavsret. Kunden køber ikke scripts, plugins eller funktioner, men hjemmesidedesign. BE FOUND kan frit benytte ethvert script, plugin eller funktion til andre produktioner.

BE FOUND forbeholder sig retten til at benytte det producerede som reference i forbindelse med markedsføring, samt at påføre produktionen et produktionssted. På websites vil dette være i form af et link til BE FOUNDs hjemmeside (f.eks. Webdesign af BE FOUND).

8: WordPress serviceaftale

 • Vi tager en backup af din hjemmeside hver 14. dag
 • Vi genskaber af din hjemmeside, hvis den mod forventning går ned eller bliver hacket
 • Vi sørger for at din WordPress altid er opdateret med nyeste version
 • Vi sørger for at dine plugins altid er opdaterede.
  OBS! Hvis du har betalt for plugins, skal du selv sørge for at forny disse, før de kan opdateres. Visse plugins kan først opdateres, når de er udviklet til den aktuelle WordPress version
 • Vi opsætter hackerbeskyttelse og opdaterer den løbende
 • Vi opsætter SPAM-beskyttelse og opdaterer den løbende

Alt dette er med til at sikre, at din hjemmeside altid er up-to-date og at du undgår ubehagelige nedbrud og angreb.

WordPress serviceaftalen bliver faktureret kvartalsvis forud, og kan opsiges ved udgangen af et kvartal.

9: Fejl og mangler

Såfremt den endelige hjemmeside ikke fremstår således, som kunden kunne have en berettiget forventning om, er der tale om en mangel fra BE FOUNDs side. Ved en sådan mangel kan kunden kræve manglen udbedret eller levering af en ny hjemmeside. Hvis BE FOUND ikke er i stand til at udbedre eller levere en ny hjemmeside, kan kunden kræve ophævelse af aftalen. Ved ophævelse af aftalen skal BE FOUND tilbagebetale købsprisen, minus eventuel gebyr til DK-Hostmaster eller anden domæne registrator, og kunden mister rettigheden til at råde over designet for hjemmesiden.

Ved Kundens rapportering af fejl eller mangler, vil BE FOUND hurtigst muligt søge at afhjælpe disse. Fejlretning sker uden beregning med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for BE FOUNDs kontrol og / eller ansvar, og kan tilskrives kunden. I så fald forbeholder BE FOUND sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til hver en tid gældende takster.

10: Hosting

Med mindre andet skriftligt aftales, hostes alle løsninger produceret af BE FOUND gennem BE FOUND og dennes samarbejdspartnere (UNOEURO). Det er kunden selv der bliver ejer af hostning løsningen (webhotel), og BE FOUND bliver administrator af hostning løsningen. Det er kunden selv der afregner med BE FOUND´s samarbejdspartnere (UNOEURO).

Ved hosting gennem andre end BE FOUND betaler kunden for evt. tidsforbrug i forbindelse med kompatibilitets problemer.

BE FOUND kan alternativt tilbyde hjælp til køb af webhotel. Kunden betaler i så fald for oprettelse af domænenavn, oprettelse af webhotel samt gebyr til DK-Hostmaster eller anden domæne registrator.

Bemærk at oprettelse af domænenavn, webhotel samt gebyr til DK-Hostmaster eller anden domæne registrator betales forud.

11: Erstatningsansvar

BE FOUND er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af eller nogen, som BE FOUND har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger. BE FOUND er ikke erstatningsansvarlig i følgende tilfælde:

 • Ved driftstab, tids tab, avance tab eller andet indirekte tab som følge af – men ikke begrænset til – webhotel produkternes manglende oppe tid, funktionssvigt, fejl eller mangler.
 • Ved driftstab, tids tab, avance tab eller andet indirekte tab forårsaget af tredjeparts leverandører og deres produkter, som BE FOUND ingen indflydelse har på. Herunder eksempelvis – men ikke begrænset til – manglende oppe tid, funktionssvigt, fejl og mangler.
 • Ved tab, ulempe eller skade som følge af afbrydelse, forstyrrelser på Internettet, tab af informationer med videre eller mangler ved betjeningen, som skyldes uagtsomme handlinger eller undladelser begået af BE FOUND eller BE FOUND’s medarbejdere.
 • BE FOUND er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende udførelse eller afbrydelsen skyldes forhold uden for BE FOUND’s kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt BE FOUND´s egne medarbejdere.

12: Misligholdelse

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er BE FOUND berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:

 • Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser.
 • Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester.
 • Kundens misbrug af BE FOUNDs og / eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønster/patent/varemærke ret
 • Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende handelsbetingelser.

13: Fortrydelsesret

Kunden accepterer ved bestilling af specialtilrettet ydelse, som f.eks. webdesign/hosting, at fortrydelsesretten bortfalder jvf. Forbrugeraftalelovens §12.

Der gives ikke fortrydelsesret på køb af ret til anvendelse af domænenavne. Her henvises til DK-Hostmaster.dks forretningsbetingelser.
BE FOUNDs rolle er uvæsentlig i denne sammenhæng, bortset fra rigtigheden i bestilt serviceudførelse.

14: Underleverandør

BE FOUNDs levering af de i tilbudet indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. BE FOUND træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører der kan komme på tale.
BE FOUND afregner selv med eventuelle underleverandører. BE FOUND kan selv vælge om de vil informere Kunden om brugen af underleverandører.

15: Tavshedspligt

BE FOUNDs personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de eventuelt får kendskab til i forbindelse med de i tilbudet nævnte opgaver.

For kundens personale, konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om BE FOUND og dennes andre kunder.

BE FOUND må ikke uden kundens forudgående samtykke udsende offentlig meddelelse om en indgået aftale eller offentliggøre noget om en sådan aftales indhold. BE FOUND er dog berettiget til at nævne kunden som reference, medmindre andet er skriftligt meddelt. Dette vil ske automatisk på BE FOUNDs hjemmeside, og vil blive oplyst særskilt til en eventuel kunde.

16: Tvister

Enhver tvist eller uoverensstemmelse mellem parterne der udspringer af nærværende handelsbetingelse, skal afgøres efter dansk ret.
Værneting skal være retten i Horsens.

17: Ændringer

BE FOUND forbeholder sig ret til en hver tid at ændre indholdet af Salgs- og leveringsbetingelserne uden forudgående varsel.

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende for handelsvilkår mellem BE FOUND og dennes kunder.